Program

Warszawa, 2016.08.29 r.

Polsko Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe
przedstawia swój program wynikający z trudnej sytuacji Narodu Polskiego.

 

 1. Zlikwidowanie dyskryminacji rdzennych Polaków w pełnieniu najwyższych stanowisk w Polsce oraz w proporcjonalnym udziale w Sejmie i Senacie. Do pełnienia najwyższych stanowisk państwowych w tym prezydenta, premiera, szefa resortów w tym szefów wywiadu i kontrwywiadu powinny być powoływane osoby, których wielopokoleniowe polskie pochodzenie, polskie koligacje rodzinne i patriotyczna postawa nie budzą najmniejszych wątpliwości. Polskie pochodzenie dla tych osób powinno być sprawdzane co najmniej do siódmego pokolenia. W okresie po drugiej wojnie światowej większość prezydentów i premierów Polski nie posiadała rdzennego polskiego pochodzenia lub miała wątpliwe polskie pochodzenie. Udział ilościowy posłów i senatorów w Sejmie i Senacie wywodzących się z mniejszości narodowych powinien być proporcjonalny do procentowego udziału tych mniejszości w społeczeństwie polskim. Pochodzenie osób kandydujących na: mniej ważne stanowiska państwowe, w tym na stanowiska posłów i senatorów do Sejmu i Senatu RP, kandydujących na ważne stanowiska w radach narodowych powinno być sprawdzane do czwartego pokolenia wstecz i podawane na listach wyborczych. Podobnie pochodzenie sędziów, prokuratorów, dowódców wojskowych i policyjnych, dowódców wywiadu powinno być sprawdzane do co najmniej do czwartego pokolenia wstecz. Dla przykładu według posiadanych przez nas informacji w Izraelu sprawdza się do siódmego pokolenia pochodzenie osób przewidzianych do ważnych stanowisk w tym państwie.
 2. Uważamy, że podpisanie Traktatu Lizbońskiego przez Premiera RP Pana Donalda Tuska i ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego działających w imieniu oraz w obecności byłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego było kryminalnym aktem wobec Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego dokonanym bez zgody oraz bez rzetelnego poinformowania społeczeństwa polskiego o skutkach prawnych tego traktatu. Społeczeństwo polskie jako suweren Narodu Polskiego w społecznym referendum powinno wypowiedzieć ważność tego traktatu.
 3. Odebranie naszym zdaniem nielegalnie wyprzedanego majątku narodowego. Dotychczasową wyprzedaż polskiego majątku narodowego uważamy za wysoce szkodliwą, nielegalną i dyskryminującą obywateli polskich, albowiem decyzja sprzedaży majątku narodowego w tym prowadzona w tajemnicy przed społeczeństwem sprzedaż do 2011 roku bogactw naturalnych oraz warunki sprzedaży majątku narodowego nie zostały uzgodnione z właścicielami tego majątku narodowego to jest z Narodem Polskim. Przypominamy, że suwerenem w Rzeczypospolitej Polskiej jest Naród Polski a Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest tylko czasowo wybranym administratorem. Naród Polski nie przekazał nikomu swoich praw własnościowych. Uważamy, że wszystkie transakcje sprzedaży majątku narodowego dokonane przez rządy RP są z mocy prawa nieważne, ponieważ sprzedaży nie dokonywał właściciel a prawa własności nie sprawuje się per prokura.
 4. Jesteśmy za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Pozostawanie Polski w UE zagraża naszej suwerenności państwowej i tożsamości narodowej, jesteśmy dyskryminowani finansowo w UE, nie jesteśmy informowani, że znaczna część żywności dostarczanej do Polski z UE jest za zgodą UE zatruta glifosatem, unijne wojska mają przyzwolenie na strzelanie do polskich demonstrantów. Jesteśmy pozbawieni suwerenności finansowej. Naszym zdaniem Naród Polski został okradziony przez bogate kraje członkowskie UE i NATO na dziesiątki europejskich bilionów dolarów USA w procesie prywatyzacji i wyprzedawania polskiego majątku narodowego. Jeśli Polacy chcą odzyskać ukradziony im majątek narodowy muszą najpierw odzyskać pełną tożsamość państwową.
 5. Jesteśmy za wyjściem Polski z NATO. Wstępne ustalenia pomiędzy krajami NATO a Rosją w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przewidywały, że Polska miała być krajem neutralnym oddzielającym NATO od Rosji. Według przeprowadzonej przez nas statystyki 100% Polaków nie chce wojny NATO z Rosją na terenie Polski. Nie chcemy podzielić losu Afganistanu, Iraku, Libii, Syrii i Ukrainy – krajów bogatych w strategiczne kopaliny w których z inspiracji krajów NATO w imię obrony demokracji doszło do wojen domowych. Sądzimy, że NATO nie chodzi o obronę Polski przed Rosją a o utrzymanie kupionego w Polsce za bezcen polskiego majątku narodowego.
 6. Jesteśmy za stworzeniem nowego bloku militarno-gospodarczego obejmującego kraje Europy środkowej i oddzielającego kraje NATO od Rosji
 7. Jesteśmy za podjęciem dialogu politycznego majacego na celu podpisanie traktatu politycznego pomiedzy krajami słowiańskimi zobowiazujacego je do prowadzenia przyszłej polityki, która nie bedzie stanowiła zagrożenia polityczno-militarnego względem żadnego z tych krajów.
 8. Nie – dla wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom
 9. Nie – dla, GENDER
 10. Nie – dla waluty euro w Polsce..
 11. Nie – dla ustawy 1066 o możliwości wprowadzania obcych sił porządkowych przez Rząd RP do pacyfikowania Narodu Polskiego.
 12. Nie – dla przymusowych szczepień zdrowotnych.
 13. Nie – dla niepotwierdzonego naukowo i krzywdzącego Polskę Pakietu Klimatycznego.
 14. Nie – dla uczestnictwa Polski w konfliktach innych państw a w szczególności w konflikcie pomiędzy Rosją a Ukrainą.
 15. Nie – dla stacjonowania obcych wojsk w Polsce i magazynowania broni obcych armii na terenie Polski.
 16. Odbudowanie własnych sił zbrojnych z pełnym wykorzystaniem własnego potencjału przemysłowo-technicznego.
 17. Żądanie odszkodowania od Niemiec jako spadkobiercy III Rzeszy Niemieckiej za szkody i zbrodnie wyrządzone Narodowi Polskiemu.
 18. Stworzenie wszechstronnej, samodzielnej i dynamicznej gospodarki w oparciu o własną bazę surowcową oraz potrzeby rynku krajowego i rynków zagranicznych, zapewniającej pełne zatrudnienie, mieszkania, godne życie i trwały dorobek wszystkim Polakom między innymi poprzez powszechne:
  1. bezpłatne uwłaszczenie mieszkań nie własnościowych, w tym także w kamienicach czynszowych oraz umorzenie kredytów mieszkaniowych (do spłacenia)
  2. fizyczne uwłaszczenie Polaków majątkiem narodowym w tym ziemią, odebranie tym, którzy zawłaszczyli go metodami przestępczymi, szczególnie przestępczym wydrukiem pieniędzy.
 19. Wszechstronna pomoc dla rolnictwa – zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla Polski. Polska ziemia i jej bogactwa, powinny należeć tylko do Polaków. Całkowity zakaz produkcji i sprzedaży genetycznie modyfikowanej żywności.
 20. Rozwijanie współpracy gospodarczej z innymi Państwami na zasadzie suwerenności i wzajemnych korzyści.
 21. Przywrócenie bezpłatnego lecznictwa i opieki zdrowotnej.
 22. Bezpłatna edukacja – weryfikacja programów szkolnych. Przywrócenie wysokiego poziomu nauczania. Wychowanie młodzieży w duchu poszanowania dziejów ojczystych i patriotyzmu..
 23. Ustanowienie Najwyższego Trybunału Narodowego z agendami regionalnymi dla osądzenia zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ze szczególnym uwzględnieniem agenturalności na rzecz państw obcych, masowych i bezkarnych tzw. prywatyzacji. Wprowadzenie w zakresie procedury karnej trybu doraźnego.
 24. Wprowadzenie do Kodeksu Karnego artykułu o nieprzedawnieniu przestępstw przeciwko Narodowi i Państwu Polskiemu.
 25. Obniżenie progu wyborczego przy wyborze prezydenta do pięciu tysięcy podpisów i progu wyborczego w wyborach do Sejmu do 2 procent.
 26. Wprowadzenie nowej Konstytucji Polski, przyjmującej formułę Państwa Polskiego jako Państwa Narodowego. Podkreślenie w niej fundamentalnego znaczenia cywilizacji słowiańskiej i cywilizacji łacińskiej dla dziejów Narodu Polskiego. Uwypuklenie w niej roli Narodu Polskiego jako suwerena Polski, do którego należy władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej, sprawowana pośrednio przez wybranych przedstawicieli i bezpośrednio przez referendum. Przeprowadzenie referendum musi zależeć tylko od Narodu i nie może być hamowane przez władze powołane z woli Narodu. Decyzje referendum ustanawiające prawo albo odwołujące władze i nakazujące wybory nowej władzy obowiązują całą władzę i wszystkich obywateli. Określenie w nowej Konstytucji obowiązku konsultowania się posłów i senatorów z wyborcami przed uchwaleniem nowej ustawy. Określenie odpowiedzialności posłów i senatorów przed wyborcami i całym Narodem za jakość i skutki uchwalanych ustaw, łącznie do odpowiedzialności karnej w przypadku zgłaszania ustaw i głosowania za ustawami sprzecznymi z interesem Narodu i Państwa Polskiego.
 27. Naprawienie krzywd społecznych wyrządzonych planem Balcerowicza.
 28. Wprowadzeni ochrony prawnej dla rzemieślników – typowej dla wielu krajów UE.
 29. Zażądać odszkodowania od Unii Europejskiej za dyskryminacyjną politykę wzlędem polskiego przemysłu stoczniowego. Francja /Lit. 1/ i Niemcy dotowały swój przemysł stoczniowy i nie musiały go zniszczyć. z racji dofinansowywania tego przemysłu ze skarbu tych państw.
 30. Podanie społeczeństwu polskiemu pełnego wykazu wyprzedanego majatku narodowego od 1989 r.
 31. Nie dla TTIP.
 32. Nie dla nielegalnie wyprzedanego majątku narodowego. Należy wystąpić na drogę prawną lub przeprowadzić referendum przeciwko byłym wladzom RP
 33. Wzorem USA. maksymalna emerytura nie może przekraczać wartości dwóch średnich pensji.

 

 


 

Realizacja programu odbudowy polskiego przemysłu, obronności i programu socjalnego naszego państwa będzie wymagało olbrzymich środków finansowych. Można to zrealizować poprzez:

 1. Odebranie i umiejętne zagospodarowanie skradzionego Polsce i Polakom majątku narodowego.
 2. Wsteczne obciążenie banków wysokim podatkiem i karami za pobieranie nadmiernej lichwy od 1989 roku.
 3. Przywrócenie monopolu państwa polskiego na produkcję i sprzedaż produktów alkoholowych i tytoniowych.
 4. Obciążenie podatkiem obrotowym firm zagranicznych w Polsce.

 

 


 

 

Literatura

 1. Odpowiedź Senatu protest P-PZN przeciwko naszym zdaniem nielegalnej wyprzedaży bogactw naturalnych – BKS/DPK-131-28610/13 EK

 

 


 

 

W opracowaniu tekstu Programu Politycznego Polsko-Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego wykorzystano częściowo teksty zawarte w:

 • Podstawowych Zasadach Działania Organizacji o nazwie „Obrona Narodu Polskiego” Przewodniczący Mec. Tadeusz Mazanek
 • Publikacjach Stowarzyszenia Patriotycznego Wola – Bemowo. Przewodniczący Jan Edward Guz oraz w uwagach mgr inż. Jana Wysokińskiego
 • W petycjach protestacyjnych P-PZN opracowanych z udziałem mec. Edwarda Dulewicza.

Tekst programu został opublikowany po uprzednich dyskusjach na zebraniach P-PZN, rozmowach telefonicznych z największymi organizacjami współpracujacymi w ramach P-PZN a w szczególności z Panem Stanisławem Bujnickim – Prezesem Organizacji Narodu Polskiego Liga Polska i Panem Tadeuszem Mazankiem Prezesem Obrony Narodu Polskiego oraz po ich akceptacji zamieszczonego tekstu.

 

Przyjdź do nas. Będziemy razem pracowali nad realizacją tego programu a w szczególności nad zagadnieniem legalności wyprzedaży majątku narodowego. Nasz olbrzymi majątek narodowy może pozwolić na wyjatkowo wysoką stopę życiową pod warunkiem, że będziemy mieli naprawdę rząd złożony z osób wśród których będą dominowali uczciwi, profesjonalni i patriotyczni Polacy. Koniecznie należy ustalić co zostało nielegalnie wyprzedane. Niech każdy obywatel upomni się razem z nami o swoje cztery miliony dolarów amerykańskich.

Naszym Najbliższym celem do zrealizowania jest współudział w tworzeniu wspólnego pozaparlamentarnego komitetu wyborczego do najbliższych wyborów samorządowych.

Kontakt: adam2309@live.com;

Strony internetow:

ppzn.fc.pl

https://www.facebook.com/Polsko-Polonijne-Zgromadzenie-Niepodleglościowe

Tel: 666-286-685,

Przewodniczący
Polsko-Polonijnego
Zgromadzenia Niepodległościowego
mgr inż. Adam Bednarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *