Temp

Warszawa, 2016.08.29 r.

Przyczyny istnienia

Polsko-Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego

W dniu 10 listopada 2012 roku na zjeździe w Warszawie powstała organizacja o nazwie Polskie Zgromadzenie Niepodległościowe, które w związku z podjęciem współpracy z organizacjami polonijnymi przyjęło nazwę Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe. Organizacja nasza stanowi formę ruchu narodowego rdzennych Polaków. Początkowo porozumienie o współpracy podpisało osiemnaście organizacji w Polsce a obecnie współdziałamy z około pięćdziesięcioma organizacjami. Do organizacji są przyjmowane osoby, które deklarują swoje wielopokoleniowe polskie pochodzenie i wyrażają zgodę na sprawdzanie wiarygodności deklarowanego przez siebie pochodzenia. Polskie pochodzenie etniczne osób przewidzianych do pełnienia ważnych stanowisk w tej nowej organizacji będzie sprawdzane co najmniej do czwartego pokolenia łącznie z badaniem koligacji rodzinnych. Sprawdzanie polskiego pochodzenia osób do administrowania Polską uważamy za niezmiernie istotne.

Organizacja nasza w swej działalności dla dobra zagrożonej Polski, łączy partie polityczne, stowarzyszenia i ruchy społeczne, grupy zawodowe oraz osoby fizyczne. Pragnie ona połączyć wszystkie polskie siły patriotyczne w kraju i za granicą ponad podziałami ideologicznymi, politycznymi i religijnymi. Mogą do niej należeć wszyscy Polacy-patrioci i wszystkie polskie organizacje, dla których dobro Polski jest najwyższą powinnością. Nie mogą należeć osoby i organizacje o działalności antypolskiej, faszystowskiej lub masoneria.

Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe stanowi rzeczywistą opozycję polityczną wobec rządów „koro”-okrągłostołowych w Polsce i jest przeciwieństwem do pozornych opozycji parlamentarnych występujących w różnych formach od 1989 roku.

Do ostatnich wyborów parlamentarnych mieliśmy do czynienia z przyśpieszonym procesem likwidacji Narodu i Państwa Polskiego. Likwidacja ta była prowadzona nie tylko przez okupantów ale również przez wrogie Polsce i Polakom mniejszości narodowe, zamieszkujące w Polsce w okresie drugiej wojny światowej i po drugiej wojnie światowej. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku, z terenów byłego ZSSR została wprowadzona do Polski 14 dywizja rzekomo wojska polskiego składająca się z około dwunastu tysięcy wojskowych przeznaczonych do objęcia stanowisk administracyjnych w Polsce. Z publikacji Estery Rozental w Zeszytach Literackich wydanych w Paryżu dowiadujemy się, że Stalin przysłał do Polski po drugiej wojnie światowej 250 tyś agentów głównie pochodzenia żydowskiego /Lit. 1/. Dokładne ustalenie nazwisk osób nasłanych do Polski i ich pochodzenia etnicznego, wydaje się nam sprawą ciągle niezmiernie istotną dla zrozumienia niekorzystnych wydarzeń w Polsce, zachodzących od zakończenia drugiej wojny światowej do chwili obecnej. Te setki tysięcy osób wprowadzone do Polski stworzyły wrogie Polsce i Słowianom nowe elity polityczne utrudniające ustanowienie godnych warunków życia i niezależności politycznej.

Z innych dokumentów dowiadujemy się, że naczelne władze państwowe PRL i Urząd Bezpieczeństwa, zdominowane przez wrogie Polakom mniejszości zamieszkujące w Polsce, wymordowały w latach 1945–1956 około sześćset tysięcy polskich patriotów, w tym większość pozostałej z okresu przedwojennego inteligencji oraz pracowników administracji /Lit. 2/. Jeszcze większe straty ludnościowe ponieśli Polacy na terenie byłego Związku Radzieckiego, gdzie w latach 1919 -1953 wrogie Słowianom mniejszości narodowe wymordowały 11,4 milionów Polaków /Lit. 3/. Wymordowały one tam również około 50 milionów Rosjan /Lit. 3/. Podawane w publikatorach informacje, że za te zbrodnie na Słowianach był odpowiedzialny głównie Stalin, nie wydają się prawdziwe. Stalin umarł w marcu 1953 roku a w Polsce dokonywano eksterminacji Polskich Patriotów do października 1956 roku. Od 1989 roku mamy do czynienia z narastającym głodem i niedożywieniem społeczeństwa polskiego, brakiem miejsc pracy, pogarszającą się opieką lekarską, drogimi lekami i wyjazdem z Polski milionów najbardziej aktywnych i wykształconych Polaków.

Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe stawia przed sobą zadanie uświadamiania Narodu Polskiego o jego rzeczywistej sytuacji w okresie od 1989 roku, ukrywanej i fałszowanej przez władze i media. Społeczeństwo polskie nie było rzetelnie informowane o działaniach kolejnych rządów RP oraz partii politycznych, których przedstawiciele wchodzą w skład Sejmu i Senatu RP. Opozycja nie jest dopuszczana do środków masowego przekazu nawet w przypadkach działań rządu niezgodnych z zapisami w Konstytucji RP

1.

Uchwalona w 1992 r. Mała Konstytucja oraz Konstytucja z 1997 roku usunęły dwa bardzo ważne artykuły z konstytucji uchwalonej w 1952 a mianowicie:

– Artykuł 2 par.2 Konst. z 1952 r.: „Przedstawiciele ludu w Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w radach narodowych są odpowiedzialni przed swymi wyborcami i mogą być przez nich odwoływani”,

– Art.8 z konst. 1952 r.: „Mienie ogólnonarodowe: złoża mineralne, wody, lasy państwowe, kopalnie, drogi, transport kolejowy, wodny i powietrzny, środki łączności, banki, państwowe zakłady przemysłowe, państwowe gospodarstwa rolne i państwowe ośrodki maszynowe, państwowe przedsiębiorstwa handlowe, przedsiębiorstwa i urządzenia komunalne – podlega szczególnej trosce i opiece państwa oraz wszystkich obywateli”.

Brak Artykułu 2 par.2 z Konstytucji z 1952 r. w Konstytucji z 1997r. pozbawił odpowiedzialności bądź zmniejszył odpowiedzialność przedstawicieli wyborców za podejmowane decyzje.

Brak Art. 8 z Konstytucji z 1952 r. nie oznacza, że Naród Polski przestał być właścicielem majątku narodowego. W naszej ocenie rząd RP przekroczył swoje uprawnienia sprzedając majątek narodowy nie mając do tego umocowań ustawowych. Naród Polski nigdy nie przekazał rządowi RP żadnych praw własności na dokonywanie sprzedaży majątku narodowego. Zgodnie z art. 146 p.4 ust.4 Konstytucji RP z 1997r. Rada Ministrów ma obowiązek chronić majątek narodowy.

 

Obecnie obowiązująca Konstytucja z 1997 roku nie uzyskała poparcia Narodu Polskiego. W referendum uczestniczyło niecałe 43% obywateli RP uprawnionych do głosowania i zamieszkujących w Polsce co według nas było równoznaczne z odrzuceniem przez polskie społeczństwo. proponowanego projektu konstytucji. Obywatele Polski mieszkający poza granicami RP zostali pozbawieni prawa do wzięcia udziału w referendum co było jawną dyskryminację dziesięciomilionowej rzeszy Polaków. Na całkowitą liczbę ok. 28,3 mln osób uprawnionych do udziału w referendum w Polsce tylko ok. 6,4 mln Polaków głosowało za przyjęciem projektu tej nowej konstytucji. Projekt tej nowej Konstytucji RP uzyskał poparcie tylko 22,6% obywateli RP uprawnionych do głosowania i zamieszkałych w Polsce, czyli co około piąty obywatel głosujący w Polsce poparł projekt nowej konstytucji. Gdy do liczby uprawnionych do głosowania w RP dodamy około 10 milionów Polaków zamieszkałych poza granicami Polski, którzy nie byli uprawnieni do wzięcia udziału w referendum, to wtedy procent poparcia dla nowej Konstytucji spada do 16,7% wszystkich obywateli RP w kraju i za granicą. W przybliżeniu około co szósty obywatel RP poparł projekt nowej konstytucji w 1997 roku. Projekt konstytucji RP formalnie poparty przez niecałe 17% obywateli RP. Naszym zdaniem Konstytucja z 1997 roku została bezprawnie narzucona Polakom w wyniku uprzednich błędnych decyzji ustawodawczych oraz decyzji Sądu Najwyższego i Prezydenta RP. Ta konstytucja jak również inne niższe rangą ustawy doprowadziły Polskę do lawinowej wyprzedaży majątku narodowego, upadku gospodarczego, bezrobocia, wyjazdu milionów Polaków za granicę, pogorszenia opieki zdrowotnej itd.

Zatwierdzenie konstytucji z 1997 roku wywołuje również zastrzeżenia formalne. 23 kwietnia 1992 roku została przyjęta Ustawa Konstytucyjna.

Zgodnie z Ustawą Konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypopolitej Polskiej, konstytucja zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodowe miała być przyjęta w referendum niezależnie od frekwencji”. Brak uwarunkowań frekwencyjnych w w/w Ustawie Konstytucyjnej prowadzi do wniosku, że nawet przy udziale tylko trzech osób biorących udział w referendum, z których dwie głosowałyby za przyjęciem projektu konstytucji. Konstytucja powinna zostać zatwierdzona nawet w przypadku jednej osoby głosującej za zatwierdzeniem konstytucji.

Zatwierdzenie Konstytucji z 1997 r. jest sprzeczne z artykułem 19 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. W artykul 19 ust.1 Konstytucji uchwalonej z 1992 r. znajdujemy „ W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Państwa może być przeprowadzone referendum a w ust. 3 znajdujemy „Jeżeli w referendum wzięła wiecej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.” W naszym przekonaniu ustawa sejmowa z 23 kwietnia 1992 r. jest ustawą niższej rangi od ustawy konstytucynej z dnia 17 pażdziernika 1992 r. a więc działania władz państwowych zatwierdzających przyjęcie Konstytucji w 1997 r. mają znamiona dzialania przestepczęgo /Lit. 29/.

 

2.

Cytat: „Na każdym banknocie w Polsce jest podpis prezesa i głównego skarbnika Narodowego Banku Polskiego i napis: Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Tyle, że ten bank nie jest narodowy i nie podlega kontroli Sejmu ani rządu RP. Polakom on nie służy…Pieniądze rodzą się w bankach w momencie udzielania kredytu i zapisania tego kredytu na cyfrowych i księgowych kontach. … Tymczasem podstawowy akt prawny Unii Europejskiej, Traktat Lizbonski pozbawił suwerenności walutowej nie tylko kraje strefy euro, które zrzekły się swych walut. Pozbawił również suwerenności walutowej wszystkie pozostałe kraje spoza strefy euro. Jest to zawarte w artykule 123 Traktatu. Zakazuje on Europejskiemu Bankowi Centralnemu i wszystkim bankom krajów członkowskich UE finansowania deficytów i udzielania kredytów rządom państw oraz wszystkim innym jednostkom sektora publicznego. …. Dzięki pozbawieniu suwerenności pieniężnej krajów UE, prywatny sektor bankowy, a szerzej światowe rynki finansowe, zagwarantował sobie złoty interes, zmuszając rządy i całe sektory publiczne do pożyczania wyłącznie w prywatnych bankach. Zagwarantował sobie monopol kreacji pieniądza, prywatyzując suwerenność walutową państwa. …. W Polsce zakazano pożyczania przez NBP pieniedzy polskiemu rządowi na potrzeby wydatków publicznych jeszcze w ramach „okrągłostołowej” konstytucji Alksandra Kwaśnieskiego z 1997 roku. I ten zakaz zapisano konstytucyjnie w ramach artykułu 220. Nasze kompradorskie i samozwańcze elity polityczne były i są bowiem szczególnie wiernopoddańcze wobec światowej i europejskiej oligarchii finansowej. …… I państwo polskie musi od nich pożyczać pieniadze, bo samo sobie zakazało pożyczać złotówki od własnego banku centralnego! I musi się w nich zadłużać, pod grożbą niewypłacalności.’ Koniec cytatu /Lit. 28/

Od czasu sprzedaży polskich banków i wejścia na polski rynek finansowy banków zachodnich polscy kredytobiorcy płacą odsetki od pożyczonego kapitału na cele inwestycyjne kilkakrotnie wyższe od odsetek płaconych w innych krajach Unii Europejskiej jak również w Stanach Zjednoczonych.

Z inicjatywy polskich władz nasz naród stracił suwerenność finansową w wyniku wprowadzenia do konstytucji RP z 1997r. artykułu 220 oraz wyrażenia zgody na artykuł 123 w Traktacie Lizbońskim /Lit. 28/. W wyniku tego działania została nam nałożona pętla finansowa z powodu, której Polska i Polacy muszą brać kredyty w bankach zagranicznych na warunkach finansowych ustalanych przez te banki.

Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe w dniu 21.10.2014 wystosowało do naczelnych władz RP protest, w tym do Sejmu i Senatu /Lit. 4/. Weźmy dla przykładu pod uwagę odsetki od kredytu na cele inwestycyjne płacone przez obywateli Niemiec i Stanów Zjednoczonych ok. trzy lata temu i porównajmy z odsetkami płaconymi przez obywateli RP. Z naszych badań oraz z oświadczeń pożyczkobiorców w Niemczech i USA oraz z danych otrzymanych w trakcie rozmów telefonicznych z bankami w USA i Niemiec wynika, że odsetki (lichwa plus koszt obsługi bankowej) płacone w Polsce wynosiły ok. 24-26%, podczas gdy w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych wynosiły od 3-4%. W Niemczech stopa procentowa od kredytów dla młodych małżeństw wynosi 2,3 %. W USA dla inwestorów w ostatnich latach udzielano kredytów na ujemnej stopie procentowej co oznacza, że pożyczkobiorca po kilku latach korzystania z pożyczonego kapitału zwracał do banku mniej niż z niego pobrał. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku według informacji uzyskanej od rzemieślników stopa procentowa w bankach zagranicznych na cele inwestycyjne na terenie Polski wynosiła ponad trzydzieści procent a w jednym roku dochodziła do 80%. Te wysokie odsetki powodują że polskie towary są mniej konkurencyjne a polski inwestor rzadziej może pozwolić sobie na najnowocześniejsze maszyny, urządzenia i technologie. Dla przypomnienia, odsetki od kredytu w PRL wynosiły nie więcej niż 3% i te 3% wracało do banku polskiego. Przy deprecjacji ówczesnej złotówki wynoszacej co najmniej 4% na rok, polscy rzemieślnicy realnie zwracali do banków mniej niż pożyczali.

 

3.

Dokument Polsko-Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego o nazwie „Petycja protestacyjna przeciwko nadmiernej lichwie banków w Polsce” został dostarczony do naczelnych władz RP oraz do Sejmu i Senatu w dniu 21.11.2014 r i stanowił według naszego rozeznania pierwszy taki dokument w publikatorach i internecie. Z biura korespondencji i informacji Sejmu otrzymaliśmy odpowiedź, że nadsyłana korespondencja jest analizowana pod kątem możliwości jej wykorzystania w związku z prowadzonymi w Parlamencie pracami legislacyjnym /Lit. 5/.

W wyniku braku odpowiedniego nadzoru finansowego z Polski wyciekają olbrzymie sumy pieniężne. W 2014r. zostały wytransferowane za granice naszego państwa przez firmy niepolskie 84 miliardy zł. /Lit. 6/.

W końcu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w okresie gdy dyrektorem Narodowego Banku Polskiego była Hanna Gronkiewicz Waltz, Narodowy Bank Polski zdeponował do jednego z banków międzynarodowych dwadzieścia pięć miliardów dolarów USA na stopie procentowej dla Polski wynoszacej tylko jeden procent /Lit. 7/. W tym samym czasie polscy rzemieślnicy w zagranicznych bankach funkcjonujących na terenie Polski uzyskiwali kredyty na stopie procentowej wynoszącej kilkadziesiąt procent dochodzacej nawet do osiemdziesięciu procent /Lit. 8/. Decyzję zdeponowania kwoty 25 mld. USD do międzynarodowych instytucji finansowych wielokrotnie w Sejmie krytykował były Przewodniczący Samoobrony śp. Pan Andrzej Lepper.

Zdeponowanie 25 mld. USD do banków zachodnich na stopie procentowej wynoszącej jeden procent dla Polski i uwzględnieniu stosowanej w bankach amerykańskich czteroprocentowej marży bankowej oraz średniej stopy procentowej płaconej przez polskich rzemieślników wynoszącej 28 % od sumy 25 mld. USD, prowadzi do wniosku, że banki w każdym roku od polskiego kredytobiorcy brały odsetki o 23% większe niż od kredytobiorców w USA i w Niemczech, co oznacza stratę finansową dla Polski za lata 1999-2016 wynoszącą ponad 97 miliardów dolarów amerykańskich.

 

4.

Grozi nam również utrata niepodległości. Przeczytajmy co na ten temat napisał Ks.Prof.dr hab. Jerzy Bajda /Lit. 9/ w liście do b. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2007 roku na temat Traktatu Lizbońskiego:

„Ośmielam się zabrać głos w ważnej sprawie dotyczącej Polski. Chodzi o problem, wobec którego żaden Polak nie może pozostać obojętny i przyjmować postawę moralnej neutralności. Mam na myśli problem ratyfikacji tzw. traktatu reformującego (lizbońskiego), który w gruncie rzeczy jest identyczny z konstytucją Unii Europejskiej. Odwołuję się do Pana jako kogoś, kto piastuje najbardziej odpowiedzialny urząd w Rzeczypospolitej. Uważam, że Polska nie może ratyfikować tego dokumentu, ponieważ to przekreśla na zawsze niezależność jej politycznego bytu… Szanowny Panie Prezydencie! W obecnej sytuacji wysoce niepokojące jest to, że Donald Tusk już zapowiedział ratyfikację traktatu reformującego, czyli nowej postaci konstytucji Unii Europejskiej. Eksperci od problematyki prawa publicznego (ci myślący po polsku) przestrzegają przed podpisaniem tego paktu, który jest (byłby) w istocie gestem samobójczym, byłby bowiem aktem definitywnego zrzeczenia się suwerenności przez Polskę… Ufając, że Pan, Panie Prezydencie, zajmie w tej sprawie właściwe stanowisko, polecam Pana Bożej Opatrzności i opiece Najświętszej Maryi Dziewicy, Królowej Polski. Z wyrazami należnego szacunku. ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda”.

Informacje o sytuacji prawnej naszego państwa są w dalszym ciągu ukrywane. Cytat: „Od 1 grudnia 2009 roku Państwo Polskie w rozumieniu prawa międzynarodowego jest li tylko „województwem polskim” leżącym w granicach imperium Unii Europejskiej, z czego ogół Polaków jeszcze nie zdaje sobie sprawy. A jeśli Państwo Polskie, w wyniku aneksji, zostało zamienione w województwo polskie” leżące w granicach imperium Unii Europejskiej, to urzędnicy „województwa polskiego” poczynając od prezydenta, premiera, posłów i senatorów itd., są podlegli w rozumieniu prawa międzynarodowego – urzędnikom imperialnym Unii Europejskiej. Tłumacząc to na język prawa międzynarodowego i krajowego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest już tylko z nazwy „prezydentem”; w rozumieniu prawa międzynarodowego prezydent RP jest li tylko i wyłącznie „rezydentem” reprezentującym w „województwie polskim” – interesy imperium germańsko – francuskiego – Unii Europejskiej” /Lit. 10/. (koniec cytatu). Podobna opinia o sytuacji prawnej naszego państwa została wyrażona przez osoby uczestniczące w tzw. aferze taśmowej.

„Podpisanie przez Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz Donalda Tuska ówczesnego Premiera RP w imieniu polskiego rządu Traktatu Lizbońskiego reformującego Unię Europejską – ma charakter przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w świetle artykułu 127 i 128 Kodeksu Karnego, albowiem ma na celu pozbawienie Państwa Polskiego niepodległości. Traktat Reformujący UE to forma obejścia masońskiego projektu konstytucji RP. Działania Pana Prezydenta i Rzadu RP zapisują sie do najczarniejszych w historii Polski zdrad, za które Naród wystawi wszystkim winnym tej zdrady rachunek.” Koniec cytatu /Lit. 11/.

 

5.

Naród Polski od roku 1989 jest systematycznie pozbawiany materialnych podstaw egzystencji. W tajemnicy przed polskim społeczeństwem i bez umocowań prawnych wyprzedano większość polskich bogactw naturalnych. Wojna o polskie bogactwa naturalne rozpoczęła sie po zaprezentowaniu polskich map geologicznych w Londynie w 2007 r. przez głównego geologa Ministerstwa Środowiska. „O tych złożach, które kryje Polska Ziemia, pisał w 2009 roku w książce „Pola Laska” Alef Stern”. Już wtedy wskazywał, że cała wojna o Polskę toczy się o jej złoża. Zidentyfikowane na przykład w Polsce zasoby rudy uranowej wynoszą ok. 7 300 ton.” Formalną wyprzedaż polskich bogactw naturalnych rozpoczął PIS, w czasie gdy najwyższe stanowiska w RP sprawowali obydwaj bracia Kaczyńscy. /Lit. 19/ w latach 2005-2007.

Krótka informacja o wyprzedaży polskich bogactw naturalnych za 1-5% ich wartości została podana w telewizji Trwam (2011r). Zestawienie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin udzielonych przez ministra środowiska wg stanu na 1 luty 2009 r. można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska /Lit. 12/. Do 1 lutego 2009 wydano 394 koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż. Wyprzedano między innymi złoża rudy miedzi, cynku i ołowiu, złoża węgla kamiennego i brunatnego, siarki, soli i ponad 230 złóż ropy naftowej i gazu ziemnego /Lit. 19/. Dla przykładu łupki gazowe sprzedano za, cytuję: „góra 1 proc. przychodu z wydobycia gazu”, /Lit. 13/. Norwegia od wydobywanej ropy naftowej na norweskich wodach terytorialnych pobiera 70% zysku z wydobycia. Sprzedane Niemcom i Anglikom złoże ropy naftowej w Bieszczadach, według oceny autorów pokryłoby zapotrzebowanie Polski na ropę na 30 lat /Lit. 14/. Sprzedane złoże gazu ziemnego pod Kutnem, zawierające według wstępnych ocen 512 mld. metrów sześciennych gazu pokryłoby zapotrzebowanie Polski na gaz ziemny przy obecnym rocznym zużyciu na – 40 lat. Sprzedaż łupków gazowych Amerykanom była uzasadniana brakiem w Polsce odpowiedniej technologii wydobycia gazu z łupków gazowych. Amerykańska technologia wydobywania gazu z łupków gazowych, której próby przeprowadzono w Polsce wymaga stosowania dużej ilości wody, piasku chemikaliów i powoduje zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Opracowana została w Polsce metoda na wydobywania gazu łupkowego, która nie wymaga chemikaliów i nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. Opracowanie to zgłoszone w Polskim Urzędzie Patentowym 16 czerwca 2010r., po prawie sześciu latach w maju 2016 roku uzyskało patent Nr 222362 /Lit 15/. Obecnie wydobycie gazu łupkowego w Polsce jest niemal całkowicie zablokowane ponieważ wiekszość złóż łupków gazowych znajduje sie w obcych rękach. /Lit.16/. Istnieją ograniczenia w wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża w województwie lubelskim w Bogdance. Polscy górnicy zamierzali budować nowe szyby w złożu przylegającym do złoża z którego wydobywali węgiel w 2014r. w Bogdance. Nie mogli tego zrobić ponieważ węgiel w przyległych złożach należy obecnie do Australijczyków /Lit. 17/. Obecny rząd podobnie jak poprzednie w dalszym ciągu udziela koncesji na poszukiwania na nieznanych dla społeczeństwa warunkach.

 

6.

Ukrywa się przed społeczeństwem polskim informacje o olbrzymich bogactwach naturalnych Polski /Lit. 18/.

Polska jest jednym z krajów świata najlepiej obdarzonych w kopaliny. Na terenie Polski (tam gdzie maja stacjonować wojska USA) w okolicach Suwałk znajdują się: jedno z największych zlóż pierwiastków rudy żelaznej oraz rudy ziem rzadkich mających zastosowanie w elektronice i technice somolotowo-rakietowej. Cena pierwiastków ziem rzadkich wielokrotnie przekracza cenę złota. Wartość suwalskiego złoża jest tak duża, że na każdego obywatela RP łącznie z Polonusami wypada po 160 tyś. USD. Innym krajem który posiada tak duże rozpoznane złoża są tylko Chiny. Jeden z krajów ameryki południowej posiadajacy znaczne zasoby pierwiastków ziem rzadkich wyraził chęć sprzedaży tych pierwiastków pod warunkiem, że ich przerób będzie odbywał sie wyłącznie na terenie ich kraju.

Pod powierzchnią Polski znajdują się na dużej głębokości 5-7 kilometrów olbrzymie zasoby ropy naftowej które około dwukrotnie przekraczają zasoby ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej. Jeśli policzymy wartość tych zasobów ropy naftowej po 40 USD za baryłkę to na każdego obywatela RP łącznie z Polonusami (razem ok. 50 mln osób) to tylko za ropę wypada po 3,8 mln dolarów. Po uwzględnieniu innych bogactw suma ta przekracza znacznie cztery miliony dolarów USA na osobę.

 

7.

Od 1989 roku dokonano wyprzedaży większości zakładów przemysłowych, handlowych, usługowych i bankowych w tym ponad 8000 zakładów strategicznych. Wiele z nich zostało totalnie unicestwionych. Sprzedaż bądź likwidacja polskich zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego łącznie z chłodniami doprowadziła do sytuacji, że polscy rolnicy są zmuszeni do sprzedaży swoich produktów po cenach co najmniej trzykrotnie niższych od cen sklepowych. Wyprzedaży zakładów dokonywano znacznie poniżej ich wartości. Na przykład zakłady przemysłowe sprzedawano za 1,5% ich wartości księgowej /Lit. 2/. Wiele z przedsiębiorstw przemysłowych zlikwidowano jako konkurencyjne dla państw zachodnich, znacznie zmniejszając przemysłową produkcję krajową. Dokonano likwidacji PGR-ów, które w ok. 90% były dochodowymi gospodarstwami rolnymi. Zlikwidowano kółka rolnicze na wsiach co pozbawiło gospodarstwa małorolne maszyn i doprowadziło do odłogowania około 30% użytków rolnych i zmniejszenia produkcji rolnej. Przy olbrzymim spadku produkcji rolnej w Polsce mamy do czynienia z olbrzymim importem przesyconej chemią żywności z zachodniej Europy. Do zakładów wyrobów mięsnych w Polsce dostarcza sie z krajów zachodnich półtusze świń oraz mięso po wieloletnim składowaniu i tymi samymi samochodami wywozi się mieso wyprodukowane przez polskich rolników. Wyrzuca się ludzi z mieszkań komunalnych i dokonuje się wyprzedaży majątku komunalnego, którego początki tworzenia sięgają czasów carskich.

 

8.

Władze RP bez podstaw prawnych dokonywały wyprzedaży obcemu kapitałowi majatku narodowego.

Protest przeciwko tej nielegalnej wyprzedaży bogactw naturalnych został złożony do Trybunału Stanu w dniu 2011.06.23 /Lit. 20/. Trybunał Stanu udzielił wymijającej odpowiedzi. W wyniku tych transakcji wyprzedaży bogactw naturalnych Naród Polski do roku 2011 stracił według niektórych ocen majątek o wartości trzech tysięcy miliardów dolarów amerykańskich. Tak ważnej informacji dotyczącej wyprzedaży majatku narodowego przez rządy RP nie chciały podać wielkonakładowe media. Informacje o tej wielkiej wyprzedaży (naszym zdaniem kradzieży) sądzimy, że były odgórnie blokowane. Próby opublikowania tej informacji w: Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Polskiej, Naszym Dzienniku, w Miesięczniku Solidarność oraz w Telewizji Trwam i innych stacjach TV spotkały się z odmową. Pierwszą odważną osobą okazała się Pani Maryla Adamus wydawca Naszej Polski /Lit.21 i 22/. Dodatkowo jedynie niskonakładowe Tylko Polska /Lit. 23/ oraz Chicago Kurier /Lit. 24/ opublikowały informacje o tych transakcjach.

Olbrzymia większość bogactw naturalnych została sprzedana w okresie gdy funkcję Premiera Rządu RP pełnił Pan Donald Tusk. Po przejrzeniu tej listy sprzedanych bogactw naturalnych można mieć przekonanie, że gdyby polskie bogactwa pozostały w polskich rękach i były wykorzystywane w interesie Polski i Polskiego Narodu, moglibyśmy mieć stopę życiową wyższą niż w Kuwejcie. Praca mogłaby być przywilejem dla tych, którzy chcieliby pracować. Polsko – Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe wystąpiło z petycją protestacyjną do naczelnych władz państwowych RP oraz Sejmu i Senatu wzywającą do wstrzymania sprzedaży i rozgrabiania majatku narodowego przez rząd polski. Otrzymalismy odpowiedź /Lit. 25/. jedynie z kancelarii Senatu datowaną na 6 marca 2013 r. i informującą, cytujemy: że, „Senat ani Kancelaria Senatu nie mogą sprostać naszym oczekiwaniom, gdyż nie posiadają żadnych uprawnień kontrolnych ani nadzorczych wobec decyzji podejmowanych przez inne organy i instytucje, w tym ministrów rządu”, koniec cytatu.

 

W naszej ocenie rządy RP przekroczyły swoje uprawnienia wyprzedajac majątek narodowy nie mając do tego umocowań ustawowych. Naród Polski nigdy nie przekazał Rządowi RP żadnych praw własności na dokonywanie sprzedaży majątku narodowego. Zgodnie z art. 146 p.4 ust.4 Konstytucji RP Rada Ministrów ma obowiązek chronić interesy Skarbu Państwa. Sprzedawanie zakładów przemysłowych za 1,5% ich wartości księgowej, łupków gazowych za 1% ich wartości oraz innych bogactw naturalnych za mniej niż 5% ich wartości stanowi dowód naruszania interesów Skarbu Państwa. Takie działania noszą znamioma czynu zbrodniczego na Narodzie Polskim popełnianego przez kolejne rządy RP. Są to sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i naszej polskiej suwerenności i domagamy się od (od) obecnych wyżej wymienionych władz RP: Rządu R.P, Sejmu, Senatu, Prokuratora Generalnego.

 1. Wstrzymania sprzedaży i rozgrabiania majątku narodowego.
 2. Unieważnienia dokonanych transakcji z powodu naruszenia interesu Państwa i obywateli ponieważ Rząd nie miał i nie ma żadnych pełnomocnictw do zbywania majątku narodowego z powodu braku jakichkolwiek pełnomocnictw od obywateli RP jako suwerena Państwa Polskiego.

Zgodnie z art. 4 Konstytucji RP

 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Zgodnie z art.7 organy władzy publicznejdziałają na podstawie i w granicach prawa, tak więc uważamy, że organy państwowe dopuściły się przestępstw w sprawowaniu władzy. Domagamy się od obecnego Sejmu i Senatu podjęcia uchwał w przedmiocie rozliczenia z nieprawidłowych działań i popełnionych przestępstw i tym samym podjęcia uchwał w celu poddania tych organów pod osąd Trybunału Stanu zgodnie z artykułem 198, 199, 200 i 201 Konstytucji RP Podnosimy, że Trybunał Stanu nie reaguje na sygnały obywateli o popełnianych przestępstwach. Mieliśmy do czynienia brakiem energicznych działań organów ścigania sprawców, karania sprawców i respektowania prawa. Oczekujemy na pełne pokrywanie szkód bądź do granic ich możliwości wyrządzonych przez urzędników państwowych. Dura lex sed lex-twarde prawo lecz prawo.

W ostatnio dokonanym audycie finansowym za okres rządów PO – PSL w latach 2007–2015 stwierdzono, że deficyt Rządu RP wyniósł 300 mld PLN. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzony audyt nie obejmuje wszystkich strat finansowych Naszego Państwa. Według niektórych wyliczeń straty Polaków z racji wyprzedaży tylko samych bogactw naturalnych w latach 2007–2011 wyniosły trzy tysiące miliardów dolarów USD. Do tego dochodzą straty wynikajace ze sprzedaży zakładów przemysłowych za bezcen, banków, instytucji handlowych, oddawania posesji na podstawie fałszywych dokumentów własności, nadmiernej lichwy banków itd.

Zwracamy się o uzupełnienie audytu za lata 2007–2015 oraz przeprowadzenie rzetelnej kontroli dotyczącej każdej transakcji sprzedaży majatku narodowego oraz transakcji bankowych za lata 1989–2015 i odebranie ukradzionego nam majątku. Stosowanie przez banki wobec polskich kredytobiorców a w szczególności w odniesieniu do polskich kredytobiorców lichwy kilkakrotnie wyższej niż w bankach innych krajów wymaga podjęcia odpowiednich środków zaradczych celem zapewnienia naszym kredytobiorcom równych praw w dostępie do kapitału oraz odzyskania utraconych środków finansowych z racji nadmiernej lichwy.

 

9.

Okazuje się, że bez rozgłosu, po cichu Sejm umożliwił wypłatę z naszych kieszeni zasiłków ofiarom Holokaustu mieszkającym za granicą /Lit. 26/. Cytujemy: „Nie będzie wymagane nawet posiadanie polskiego obywatelstwa. Oblicza się, że w samym tylko Izraelu może zgłosić się około 50 tys osób.

Miesięczna kwota takiego zasiłku to 100 euro, co rocznie spowoduje wypompowanie z naszych kieszeni 60 mln euro, czyli ćwierć miliarda złotych. Bulwersujące jest coś jeszcze. Polski parlament okazał się w tej sprawie wyjątkowo zgodny. Na 436 głosujących posłów, za było 434 a przeciw tylko 2. Sądzimy, że podobny wynik byłby podczas przegłosowania tego prawa w izraelskim Knesecie” – koniec cytatu. Ci głosujący przeciw nie byli posłami ani z PO ani z PIS-u. Obcokrajowcy czytający tę uchwałę będą ją odbierali jako dobrowolne przyznanie się Polaków do ludobójstwa nad Żydami. Bardzo interesującym faktem jest również to, że w ustawie Dz.U. 2014 poz. 496 dotyczącej świadczeń emerytalnych o powyższym fakcie nie ma żadnej wzmianki.

 

10.

Nie została całkowicie wstrzymana sprzedaż polskiej ziemi administrowanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Do 30 kwietnia 2016 mieliśmy do czynienia ze sprzedażą polskiej ziemi niezgodną z polskim interesem narodowym. Polacy z trudem mogli zakupić gospodarstwa o powierzchni nieco powyżej 100 hektarów. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw obowiązujaca od 30 kwietnia 2016 zawiera Art.1. o następujacym brzmieniu: W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wstrzymuje się sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ponadto wprowadzono do ustawy Art. 2a. 1: „Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków”.

Art.2a.2 „Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3”.

Kuriozalnym okazuje się wprowadzenie poprawki do tej ustawy zaproponowanej przez posła PIS- u, zawartej w ust.2a.3 i 2a.3.d mówiącego, że przepisy ust. Art. 2a. 1 i Art. 2a. 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez: osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania”.

(\d) – (\d)

Zezwolenie do nabywania ziemi przez osoby prawne wymienione w art. 2a.3d oznacza faworyzowanie tych osób prawnych i jednoczesne dyskryminowanie wszystkich polskich rolników. Ustęp 3 art.2.1a jest sprzeczny z artykułem 32 ust.2 Konstytucji RP, który brzmi: „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

 

11.

Rząd Polski z własnej inicjatywy z około sześdziesięcioma krajami podpisał umowę o tzw. Arbitrażu Inwestycyjnym ISTS chroniącą interesy koncernów na polskim rynku. Z USA umowa ta została podpisana w 1993 r. Podstawą do roszczeń odszkodowawczych mogą być:

 1. Wydanie niekorzystnej ustawy
 2. Ogłoszony wyrok sądowy
 3. Urzędnik wyda niekorzystną dla koncernu decyzję
 4. Jesli państwo zmieni konstytucję na niekorzystną dla koncernu

O wyniku finansowym działań odszkodowawczych nie decydują sądy.

Dla przykładu Polska sprzedała PZU Firmie Eureko z Holandii za sumę mniejszą od kapitału zgromadzonego w PZU. Po kilku latach Polska przejęła PZU. Firma Eureko zażądała odszkodowania w wysokości dziesięciu miliardów dolarów amerykańskich. Po negocjacjach Polska zapłacila osiem i pół miliarda złotych.

Inny przykład: Libia wywłaszczyła na swoim terenie firmę z Kuweitu z którą miała podpisane porozumienie na 99 lat. Rzeczywiste straty firmy wyniosły ok. czterech milionów dolarów. W wyniku działań odszkodowawczych firma z Kuweitu uzyskała od Libii zwrot czterech milionów dolarów, ponadto odszkodowania za straty moralne w wysokości ok. 25 milionów dolarów oraz odszkodowania za przewidywane zyski firmy przez 99 lat w wysokości ponad dziewięciuset milionów dolarów. Razem Libia zapłaciła dziewięcset pięćdziesiąt milionów dolarów odszkodowania firmie z Kuweitu.

12. Od wielu lat na całym świecie toczy się wojna polityczna pomiędzy wielkimi korporacjami a rządami obywatelskimi w których wielkie korporacje wywołują kryzysy społeczne po to ażeby wprowadzać politykę dogodną dla interesów koncernów. W jaki sposób, te procesy są prowadzone można znależć w książce Naomi Klein pod tytułem Doktryna Szoku, która to książka zamieszcza dane związane z procesami prywatyzacyjnymi w Polsce w latach 90-tych.

Do celów prywatyzacyjnych wielkie korporacje lub rządy wykorzystują specjalnie przeszkolonych agentów. Działania takich agentów są opisane przez John’a Perkinsa, który napisał książkę p.t.: „Wyznania – Ekonomiści od brudnej roboty”.

Przeczytanie i zrozumienie tych dwóch ksiażek daje podstawę do zrozumienia kolejnych w sposób tajny negocjowanych porozumień o nazwach MAI – ACTA – CETA – TTIP.

Wielostronna Umowa MAI w sposób tajny była negocjowana w latach 1995–1998. O umowie tej oraz przewidywanych skutkach można dowiedzieć się z ksiażki p.t. Instrumentarium globalnego panowania. Autorką tej książki jest jest Pani Joanna Szałacha Jarmużek. Traktat MAI miał być konstytucją globalnego rynku i obejmować trzy główne wątki:

 1. Ochrona korporacji na obcym rynku
 2. Pozywanie państw gdy są niepokorne względem polityki wielkich korporacji
 3. Prawne wspieranie procesów prywatyzacyjnych

Szczęśliwym przypadkiem tekst umowy został ujawniony i umowa została zablokowana poprzez ok. 500 organizacji z różnych krajów.

Porozumienie ACTA nie zostało wprowadzone w życie w wyniku protestów internautów.

CETA o nazwie: Wielostronna Umowa o Inwestycjach spisana na ponad dwóch tysiacach stron. Umowa ta została zawarta pomiędzy USA i Kanadą. Przez Polskę jeszcze nie ratyfikowana. CETA jest podobna do obecnie negocjowanej umowy TTIP.

TTIP – Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycjach łączące gospodarki Unii Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. TV Trwam poinformowała, że Polska nie została dopuszczona do negocjacji warunków umowy TTIP. Wedłu naszego rozeznania Polska nie jest przygotowana do wejścia do TTIP. Wynika to z wielkiej różnicy poziomów technologicznych polski i USA. W USA stosowanie numerycznie sterowanych obrabiarek jest powszechne. Obrabiarki te pracują bardzo wydajnie, produkują detale o powtarzalnych wymiarach a proces technologiczny wymaga mniejszych nakładów finansowych na kontolę jakości. Stany Zjednoczone podpisały porozumienie NAFTA z Meksykiem po wprowadzeniu którego w życie liczba bezrobotnych w Meksyku wzrosła dwunastokrotnie. Wiele fabryk amerykańskich ma swoje filie w Meksyku gdzie siła robocza jest bardzo tania nawet poniżej dolara USD za godzinę a niekiedy nawet jeszcze mniej. Połączenie bardzo zaawansowanej technologii amerykańskiej z bardzo tanią siłą roboczą w Meksyku są nie do pokonania przez mało zaawansowaną technologię w Polsce i proponowane najniższe stawki 12 PLN na godzinę. Ponadto układ TTIP niweczy tożsamości państw narodowych. Wejście do tego układu niemal całkowicie zlikwiduje nasze szanse na odzyskanie skradzionego nam majątku narodowego i odzyskanie odszkodowań wojennych od Niemiec.

 

13.

Mamy miliony niedożywionych Polaków. Czy nie stanowi to hańby dla nas wszystkich a w szczególności dla rządów okrągłostołowych, które doprowadziły do sytuacji, że wielu naszych rodaków wyszukuje resztek pożywienia w śmietnikach. Co mamy myśleć o naszym obecnym rządzie, który mając głodne społeczeństwo wydaje dziesiątki miliardów złotych na pomoc dla bogatej niemieckiej Unii Europejskiej.

Od kilku lat w naszych kolejnych wersjach programu poruszaliśmy zagadnienie głodnych polskich dzieci. Na stronie „głodne polskie dzieci” mozna było znaleźć, że Caritas dożywiał każdego dnia 100 tyś. dzieci. Co czwarte polskie dziecko było biedne i żyło na granicy ubóstwa – jak wynikało z raportu GUS, na który powoływał się się Caritas. Z innego materiału dowiadujemy się, ze w Polsce głodowało 650 tyś. dzieci.

Z kolejnego materiału „Tysiące głodnych dzieci w Polsce – wstrząsający raport” dowiadujemy się, że 70 tysięcy polskich dzieci – głodowało i że jedynym posiłkiem, które w ciągu dnia jedzą – to tylko „to, co podadzą im w szkole: kromka chleba albo obiad” /Lit. 27/.Wreszcie rodziny wielodzietne na drugie dziecko i najbiedniejsze rodziny na każde dziecko otrzymały 500 złotową stałą pomoc finansową. Dla przypomnienia w ostatnich latach rzekomego komunizmu w Polsce kobiety, które urodziły dziecko korzystały z trzyletniego płatnego urlopu macierzyńskiego, jak również nie istniał problem głodu.Głód i brak stabilizacji na rynku pracy grozi katastrofalnym wyludnieniem Polski. Sytuację pogarsza fakt likwidacji wielu szpitali i szkół oraz ograniczanie programu nauczania. Poczucie zagrożenia wzmaga zmniejszona liczebność Wojska Polskiego.

 

 


 

 

Polsko Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe

przedstawia swój program wynikający z trudnej sytuacji Narodu Polskiego.

 1. Zlikwidowanie dyskryminacji rdzennych Polaków w pełnieniu najwyższych stanowisk w Polsce oraz w proporcjonalnym udziale w Sejmie i Senacie. Do pełnienia najwyższych stanowisk państwowych w tym prezydenta, premiera, szefa resortów w tym szefów wywiadu i kontrwywiadu powinny być powoływane osoby, których wielopokoleniowe polskie pochodzenie, polskie koligacje rodzinne i patriotyczna postawa nie budzą najmniejszych wątpliwości. Polskie pochodzenie dla tych osób powinno być sprawdzane co najmniej do siódmego pokolenia. W okresie po drugiej wojnie światowej większość prezydentów i premierów Polski nie posiadała rdzennego polskiego pochodzenia lub miała wątpliwe polskie pochodzenie. Udział ilościowy posłów i senatorów w Sejmie i Senacie wywodzących się z mniejszości narodowych powinien być proporcjonalny do procentowego udziału tych mniejszości w społeczeństwie polskim. Pochodzenie osób kandydujących na: mniej ważne stanowiska państwowe, w tym na stanowiska posłów i senatorów do Sejmu i Senatu RP, kandydujących na ważne stanowiska w radach narodowych powinno być sprawdzane do czwartego pokolenia wstecz i podawane na listach wyborczych. Podobnie pochodzenie sędziów, prokuratorów, dowódców wojskowych i policyjnych, dowódców wywiadu powinno być sprawdzane do co najmniej do czwartego pokolenia wstecz. Dla przykładu według posiadanych przez nas informacji w Izraelu sprawdza się do siódmego pokolenia pochodzenie osób przewidzianych do ważnych stanowisk w tym państwie.
 2. Uważamy, że podpisanie Traktatu Lizbońskiego przez Premiera RP Pana Donalda Tuska i ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego działających w imieniu oraz w obecności byłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego było kryminalnym aktem wobec Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego dokonanym bez zgody oraz bez rzetelnego poinformowania społeczeństwa polskiego o skutkach prawnych tego traktatu. Społeczeństwo polskie jako suweren Narodu Polskiego w społecznym referendum powinno wypowiedzieć ważność tego traktatu.
 3. Odebranie naszym zdaniem nielegalnie wyprzedanego majątku narodowego. Dotychczasową wyprzedaż polskiego majątku narodowego uważamy za wysoce szkodliwą, nielegalną i dyskryminującą obywateli polskich, albowiem decyzja sprzedaży majątku narodowego w tym prowadzona w tajemnicy przed społeczeństwem sprzedaż do 2011 roku bogactw naturalnych oraz warunki sprzedaży majątku narodowego nie zostały uzgodnione z właścicielami tego majątku narodowego to jest z Narodem Polskim. Przypominamy, że suwerenem w Rzeczypospolitej Polskiej jest Naród Polski a Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest tylko czasowo wybranym administratorem. Naród Polski nie przekazał nikomu swoich praw własnościowych. Uważamy, że wszystkie transakcje sprzedaży majątku narodowego dokonane przez rządy RP są z mocy prawa nieważne, ponieważ sprzedaży nie dokonywał właściciel a prawa własności nie sprawuje się per prokura.
 4. Jesteśmy za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Pozostawanie Polski w UE zagraża naszej suwerenności państwowej i tożsamości narodowej, jesteśmy dyskryminowani finansowo w UE, nie jesteśmy informowani, że znaczna część żywności dostarczanej do Polski z UE jest za zgodą UE zatruta glifosatem, unijne wojska mają przyzwolenie na strzelanie do polskich demonstrantów. Jesteśmy pozbawieni suwerenności finansowej. Naszym zdaniem Naród Polski został okradziony przez bogate kraje członkowskie UE i NATO na dziesiątki europejskich bilionów dolarów USA w procesie prywatyzacji i wyprzedawania polskiego majątku narodowego. Jeśli Polacy chcą odzyskać ukradziony im majątek narodowy muszą najpierw odzyskać pełną tożsamość państwową.
 5. Jesteśmy za wyjściem Polski z NATO. Wstępne ustalenia pomiędzy krajami NATO a Rosją w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przewidywały, że Polska miała być krajem neutralnym oddzielającym NATO od Rosji. Według przeprowadzonej przez nas statystyki 100% Polaków nie chce wojny NATO z Rosją na terenie Polski. Nie chcemy podzielić losu Afganistanu, Iraku, Libii, Syrii i Ukrainy – krajów bogatych w strategiczne kopaliny w których z inspiracji krajów NATO w imię obrony demokracji doszło do wojen domowych. Sądzimy, że NATO nie chodzi o obronę Polski przed Rosją a o utrzymanie kupionego w Polsce za bezcen polskiego majątku narodowego.
 6. Jesteśmy za stworzeniem nowego bloku militarno-gospodarczego obejmującego kraje Europy środkowej i oddzielającego kraje NATO od Rosji
 7. Jesteśmy za podjęciem dialogu politycznego majacego na celu podpisanie traktatu politycznego pomiedzy krajami słowiańskimi zobowiazujacego je do prowadzenia przyszłej polityki, która nie bedzie stanowiła zagrożenia polityczno-militarnego względem żadnego z tych krajów.
 8. Nie – dla wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom
 9. Nie – dla, GENDER
 10. Nie – dla waluty euro w Polsce..
 11. Nie – dla ustawy 1066 o możliwości wprowadzania obcych sił porządkowych przez Rząd RP do pacyfikowania Narodu Polskiego.
 12. Nie – dla przymusowych szczepień zdrowotnych.
 13. Nie – dla niepotwierdzonego naukowo i krzywdzącego Polskę Pakietu Klimatycznego.
 14. Nie – dla uczestnictwa Polski w konfliktach innych państw a w szczególności w konflikcie pomiędzy Rosją a Ukrainą.
 15. Nie – dla stacjonowania obcych wojsk w Polsce i magazynowania broni obcych armii na terenie Polski.
 16. Odbudowanie własnych sił zbrojnych z pełnym wykorzystaniem własnego potencjału przemysłowo-technicznego.
 17. Żądanie odszkodowania od Niemiec jako spadkobiercy III Rzeszy Niemieckiej za szkody i zbrodnie wyrządzone Narodowi Polskiemu.
 18. Stworzenie wszechstronnej, samodzielnej i dynamicznej gospodarki w oparciu o własną bazę surowcową oraz potrzeby rynku krajowego i rynków zagranicznych, zapewniającej pełne zatrudnienie, mieszkania, godne życie i trwały dorobek wszystkim Polakom między innymi poprzez powszechne:
  1. bezpłatne uwłaszczenie mieszkań nie własnościowych, w tym także w kamienicach czynszowych oraz umorzenie kredytów mieszkaniowych (do spłacenia)
  2. fizyczne uwłaszczenie Polaków majątkiem narodowym w tym ziemią, odebranie tym, którzy zawłaszczyli go metodami przestępczymi, szczególnie przestępczym wydrukiem pieniędzy.
 19. Wszechstronna pomoc dla rolnictwa – zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla Polski. Polska ziemia i jej bogactwa, powinny należeć tylko do Polaków. Całkowity zakaz produkcji i sprzedaży genetycznie modyfikowanej żywności.
 20. Rozwijanie współpracy gospodarczej z innymi Państwami na zasadzie suwerenności i wzajemnych korzyści.
 21. Przywrócenie bezpłatnego lecznictwa i opieki zdrowotnej.
 22. Bezpłatna edukacja – weryfikacja programów szkolnych. Przywrócenie wysokiego poziomu nauczania. Wychowanie młodzieży w duchu poszanowania dziejów ojczystych i patriotyzmu..
 23. Ustanowienie Najwyższego Trybunału Narodowego z agendami regionalnymi dla osądzenia zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ze szczególnym uwzględnieniem agenturalności na rzecz państw obcych, masowych i bezkarnych tzw. prywatyzacji. Wprowadzenie w zakresie procedury karnej trybu doraźnego.
 24. Wprowadzenie do Kodeksu Karnego artykułu o nieprzedawnieniu przestępstw przeciwko Narodowi i Państwu Polskiemu.
 25. Obniżenie progu wyborczego przy wyborze prezydenta do pięciu tysięcy podpisów i progu wyborczego w wyborach do Sejmu do 2 procent.
 26. Wprowadzenie nowej Konstytucji Polski, przyjmującej formułę Państwa Polskiego jako Państwa Narodowego. Podkreślenie w niej fundamentalnego znaczenia cywilizacji słowiańskiej i cywilizacji łacińskiej dla dziejów Narodu Polskiego. Uwypuklenie w niej roli Narodu Polskiego jako suwerena Polski, do którego należy władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej, sprawowana pośrednio przez wybranych przedstawicieli i bezpośrednio przez referendum. Przeprowadzenie referendum musi zależeć tylko od Narodu i nie może być hamowane przez władze powołane z woli Narodu. Decyzje referendum ustanawiające prawo albo odwołujące władze i nakazujące wybory nowej władzy obowiązują całą władzę i wszystkich obywateli. Określenie w nowej Konstytucji obowiązku konsultowania się posłów i senatorów z wyborcami przed uchwaleniem nowej ustawy. Określenie odpowiedzialności posłów i senatorów przed wyborcami i całym Narodem za jakość i skutki uchwalanych ustaw, łącznie do odpowiedzialności karnej w przypadku zgłaszania ustaw i głosowania za ustawami sprzecznymi z interesem Narodu i Państwa Polskiego.
 27. Naprawienie krzywd społecznych wyrządzonych planem Balcerowicza.
 28. Wprowadzeni ochrony prawnej dla rzemieślników – typowej dla wielu krajów UE.
 29. Zażądać odszkodowania od Unii Europejskiej za dyskryminacyjną politykę wzlędem polskiego przemysłu stoczniowego. Francja /Lit. 25/ i Niemcy dotowały swój przemysł stoczniowy i nie musiały go zniszczyć. z racji dofinansowywania tego przemysłu ze skarbu tych państw.
 30. Podanie społeczeństwu polskiemu pełnego wykazu wyprzedanego majatku narodowego od 1989 r.
 31. Nie dla TTIP.
 32. Nie dla nielegalnie wyprzedanego majątku narodowego. Należy wystąpić na drogę prawną lub przeprowadzić referendum przeciwko byłym wladzom RP
 33. Wzorem USA. maksymalna emerytura nie może przekraczać wartości dwóch średnich pensji.

 

 


 

Realizacja programu odbudowy polskiego przemysłu, obronności i programu socjalnego naszego państwa będzie wymagało olbrzymich środków finansowych. Można to zrealizować poprzez:

 1. Odebranie i umiejętne zagospodarowanie skradzionego Polsce i Polakom majątku narodowego.
 2. Wsteczne obciążenie banków wysokim podatkiem i karami za pobieranie nadmiernej lichwy od 1989 roku.
 3. Przywrócenie monopolu państwa polskiego na produkcję i sprzedaż produktów alkoholowych i tytoniowych.
 4. Obciążenie podatkiem obrotowym firm zagranicznych w Polsce.

 

 


 

 

Literatura

 1. Estera Rozental Zeszyty Literackie Paryż Nr 49, 1949. Informacja o wprowadzeniu 250 tys. agentów do Polski była podawana w początkowym wydaniu a następnie została usunięta z tej publikacji po 2010r.
 2. Albin Siwak. Bez Strachu tom 2.
 3. Zestawienie sądowych wyroków kar śmierci na terenie byłego ZSRR w latach 1919–1953 (33 tomy, dziewięć pierwszych tomów dotyczy Polaków), Wydanie po rosyjsku w Federacji Rosyjskiej.
 4. Petycja protestacyjna przeciwko nadmiernej lichwie banków w Polsce dostarczona do kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta RP
 5. Odpowiedź Kancelarii Sejmu na Petycja protestacyjna przeciwko nadmiernej lichwie banków w Polsce BKI-141-10713/14
 6. Robert Tekieli, Hybrydowe Rozbiory Polski i Statystyka
 7. Informacja o przekazaniu 25 mld USD do banków zachodnich.- Pan Kazimierz Nowakowski W-wa
 8. Informacja z Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
 9. LIST OTWARTY KS. PROF. JERZEGO BAJDY DO PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO. Otwock 29 listopada 2007/ Nasz Dziennik 12 grudnia 2007 r.
 10. Jan Marszałek. Światowa Federacja Polskich Kombatantów Warszawa Wykład 19. wygłoszony 22 grudnia 2009 r.
 11. Mec. Tadeusz Mazanek Przewodniczący Komitetu Naczelnego Obrony Narodu Polskiego. ”Wyrażamy stanowczy protest przeciwko podpisaniu przez Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego haniebnego Traktatu Reformującego Unię Europejską” z dnia 14 grudnia 2007r.
 12. Ministerstwo Środowiska. Zestawienie Koncesji na Poszukiwanie Rozpoznawanie i Wydobywanie Kopalin wg stanu na 1 luty 2009 r..
 13. Barbara Barysz, Piotr Łaski. Gazeta Finansowa 2011-01-04
 14. Wolfgang, Rauball, amerykańskie wydanie Reuters’a, Thu. July 8, 2010, 3:00am „Well Location for First Polish Carpathian Thrust”.
 15. Adam Bednarczyk. Patent Nr 222362 Sposób pozyskiwania węglowodorów z podziemnych złóż poprzez częściowe spalanie złoża 2016.05.19
 16. Mateusz Milan, Gazeta Finansowa 24-30 czerwca 2016 r. Polskie interesy pierwszego spekulanta
 17. Grajcarek Kazimierz Z. Z. Solidarność na Śląsku z wystapienia w Telewizji Trwam.
 18. Jan Wyganowski. Bogactwa naturalne – rzeczywisty cel obecności wojsk USA w Polsce. Źródło: e.prudnik.pl oraz pressmix.eu
 19. Referat Pani Teresy Adamskiej na zjeździe Konwentu Narodowego Polski w Poznaniu
 20. Adam Bednarczyk. Protest przeciwko nielegalnej wyprzedaży bogactw naturalnych złozony do Trybunału Stanu w dniu 2011.06.23
 21. Adam Bednarczyk. Gaz z łupków bitumicznych, Nasza Polska nr.29(768) 20 VII 2010 r.
 22. Adam Bednarczyk. Szyby w Bieszczadach, Nasza Polska nr.33 (824) 16 VII 2011
 23. Adam Bednarczyk. Ratujmy Polskie Bogactwa Naturalne, Tylko Polska 2011
 24. Adam Bednarczyk. Ratujmy Polskie Bogactwa Naturalne, Kurier Chicago 7-13 października 2011.
 25. Odpowiedź Senatu protest P-PZN przeciwko naszym zdaniem nielegalnej wyprzedaży bogactw naturalnych – BKS/DPK-131-28610/13 EK
 26. Je-dwa-shame. TO SKANDAL, JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO, Warszawska Gazeta 13-19 czerwca 2014 r.
 27. Jan Marszałek. Światowa Federacja Polskich Kombatantów Warszawa Wykład 115. wygłoszony 11 września 2012 r.
 28. Stan Tymiński. Przyczynek do Wolności str.116
 29. Mgr inż. Stanisław Bujnicki

 

 


 

 

W opracowaniu tekstu Programu Politycznego Polsko-Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego wykorzystano częściowo teksty zawarte w:

 • Podstawowych Zasadach Działania Organizacji o nazwie „Obrona Narodu Polskiego” Przewodniczący Mec. Tadeusz Mazanek
 • Publikacjach Stowarzyszenia Patriotycznego Wola – Bemowo. Przewodniczący Jan Edward Guz oraz w uwagach mgr inż. Jana Wysokińskiego
 • W petycjach protestacyjnych P-PZN opracowanych z udziałem mec. Edwarda Dulewicza.

Tekst programu został opublikowany po uprzednich dyskusjach na zebraniach P-PZN, rozmowach telefonicznych z największymi organizacjami współpracujacymi w ramach P-PZN a w szczególności z Panem Stanisławem Bujnickim – Prezesem Organizacji Narodu Polskiego Liga Polska i Panem Tadeuszem Mazankiem Prezesem Obrony Narodu Polskiego oraz po ich akceptacji zamieszczonego tekstu.

 

Przyjdź do nas. Będziemy razem pracowali nad realizacją tego programu a w szczególności nad zagadnieniem legalności wyprzedaży majątku narodowego. Nasz olbrzymi majątek narodowy może pozwolić na wyjatkowo wysoką stopę życiową pod warunkiem, że będziemy mieli naprawdę rząd złożony z osób wśród których będą dominowali uczciwi, profesjonalni i patriotyczni Polacy. Koniecznie należy ustalić co zostało nielegalnie wyprzedane. Niech każdy obywatel upomni się razem z nami o swoje cztery miliony dolarów amerykańskich.

Naszym Najbliższym celem do zrealizowania jest współudział w tworzeniu wspólnego pozaparlamentarnego komitetu wyborczego do najbliższych wyborów samorządowych.

Kontakt: adam2309@live.com;

Strony internetow:

ppzn.fc.pl

https://www.facebook.com/Polsko-Polonijne-Zgromadzenie-Niepodleglościowe

Tel: 666-286-685,

 

Przewodniczący

Polsko-Polonijnego

Zgromadzenia Niepodległościowego

mgr inż. Adam Bednarczyk